onsdag 9 september 2009

Fastan för den som inte ber..


Av: Shaykh ibn al-’Uthaymin rahimahullâh
Källa: Fataawa Ramadhaan – Volym 2, sida 751


Fråga: Vi behöver veta vad domen är angående personen som fastar men inte ber (obligatoriska böner)?

Svar: Fastan för den som inte ber är inkorrekt och den accepteras inte från honom på grund av att den som inte ber är en kaafir (icke muslim) och en murtad (avfallare), såsom Allah säger:

”Men om de omvänder, utför böner och ger zakaah så är de era bröder i religionen.” [at-Tawbah 9:11]

Profeten sade också:
”Skiljetecknet mellan oss och dem är salaah, så den som lämnar den har begått otro.”

Han sade också:

”Mellan en man och avgudadyrkan och otro är att lämna bönen.”
Och säkerligen så är detta åsikten bland majoriteten av kompanjonerna och kanske till och med samstämmighet mellan dem.

’Abdullaah Ibn Shaqiiq (må Allah vara nådig över honom) som var bland de framstående taabi’oon(1) sade:

”Profetens kompanjoner såg inte någon handling som kufr (icke-tro) förutom lämnandet av bönen”

Baserat på detta, om en person skulle fasta utan att utföra bönen så är hans fasta avvisad, oacceptabel och inte till någon nytta för honom på Domedagen. Och vi säger till honom: Be först och fasta sedan för vad angår att fasta utan att be så är din fasta förkastad, för ingen form av dyrkan accepteras från en kaafir.

(1) Tabei är en muslim som träffat någon av sahaba.

Inga kommentarer: