fredag 30 mars 2012

The Earth has a Heartbeat we can see from Space

The Earth has a Heartbeat we can see from Space

The Earth pulses with a special kind of resonant wave. The Schumann Resonance has long been dubbed 'the Earth's heartbeat,' and it has only been spotted from below. Recently, though, satellites have found signs of this electromagnetic heartbeat leaking up into space.
The heartbeat of the earth goes at about eight cycles per second. Like many other heartbeats, it's regulated by electricity. When lightning strikes the earth, it creates electromagnetic waves in the atmosphere. These waves are caught between the ground and the upper atmosphere, sixty miles up. Most of these waves are dampened and shake themselves to nothing.
Others, with just the right wavelength and frequency, just keep going. The wavelength is the circumference of the earth (or twice the circumference, or three times, or four, and so on). This means that the troughs of these waves will always line up, as will the crests. When crests combine, they get bigger. And with lightning hitting the earth over four million times a day, these waves keep getting the boosts they need. The waves don't sweep across the surface of the earth. Instead they're like standing waves, that just pulse at their troughs and crests - a resonant heartbeat. Scientists call this heartbeat The Schumann Resonance, and always thought it was confined to the earth. It had to be trapped under the blanket of the ionosphere.
In a paper in the online journal Geophysical Research Letters, NASA scientists working on the Goddard Space Flight Center have revealed that they have detected these waves five hundred miles up. It seems these waves are skipping, or leaking, through the boundaries of earth and out into space.
Image of Vector Electric Field Instrument: NASA Goddard Space Flight Center

torsdag 29 mars 2012

Forskare: Beboeliga planeter nära jorden


~Researcher: habitable planets close to Earth~
There are tens of billions of potentially habitable planets orbiting faint red stars in the Milky Way. And hundreds of these super-Earths are in the habitable zone around stars close to Earth's vicinity, according to scientists at the European Southern Observatory (ESO).

They have with the help of spectrograph Harps made the first estimate of the number of smaller planets around red dwarf stars, which are the most common type of stars in the Milky Way. They are faint and cold, but live long.

The researchers' analysis shows that approximately 40 percent of all red dwarfs have super Earths - rocky planets with a mass of between one and ten times the earth - these are in the habitable zone where there may be liquid water on the planet's surface.
Because red dwarfs are so common, and there are roughly 160 billion in the Milky Way, it means that there are astonishing tens of millions of super-Earths just in our galaxy, claims ESO scientists.

~Super Earths in our neighbourhood~
Scientists believe that there are about a hundred potentially habitable super-Earths around stars in our vicinity, this within 30 light years from Earth.

- This is additional and even better evidence that there are lots of planets out there which are placed close enough to do further research on, says Robert Cumming at the Onsala Space Observatory.

The method ESO planet finders use, radial velocity method, accounts for most of the exo planet discoveries made so far. Planet hunters have successfully used the method for finding planets around stars up to about 160 light years from Earth.

~Better chance of finding life~
The research team studied 102 carefully selected stars in the southern skies. They found nine super-Earths, two in the habitable zone of the stars Gliese 581 and Gliese 667C.

The second of three planets around Gliese 667C is four times heavier than Earth and is nearly a twin to the Earth that scientists have found so far. They consider it "almost certain" that there are conditions for liquid water on the planet's surface.
Some of the nearby super-Earths are expected to pass in front of their stars during their orbits.

- It allows us to study the planet's atmosphere and search for signatures of life, says Xavier Delfosse who participated in the study.
P O Lindstrom / TT

~FACTS / red dwarfs~
Light Faint red stars, called red dwarfs, consist of up to 80 percent of all stars in the Milky Way.

Compared to the sun are red dwarfs, faint stars, and the coldest of the seven classes in the simplest classification of stars. But they are very common and live very long.

Approximately 40 percent of all red dwarf stars have a super-Earth (a planet with a mass of between one and ten times Earth's mass) orbiting in the habitable zone where there may be water on the planet's surface.
 


Forskare: Beboeliga planeter nära jorden

Tiotals miljarder potentiellt beboeliga planeter kretsar kring ljussvaga röda stjärnor i Vintergatan. Och hundra sådana superjordar finns i den beboeliga zonen kring stjärnor i jordens närhet, enligt forskare vid Europeiska sydobservatoriet (ESO).
De har med hjälp av spektrografen Harps gjort den första uppskattningen av antalet mindre planeter kring röda dvärgstjärnor, den vanligaste typen av stjärnor i Vintergatan. De är ljussvaga och kalla men lever länge.
Forskarnas analyser visar att ungefär 40 procent av alla röda dvärgar har superjordar – steniga planeter med en massa mellan en och tio gånger jordens – i den beboeliga zon där det kan finnas flytande vatten på planetens yta.
Eftersom röda dvärgar är så vanliga, det finns ungefär 160 miljarder i Vintergatan, betyder det att det finns häpnadsväckande tiotals miljoner superjordar bara i vår galax, konstaterar ESO-forskarna.

Superjordar i vår närhet

Forskarna tror att det finns hundra potentiellt beboeliga superjordar kring stjärnor i vår närhet, inom 30 ljusår från jorden.
– Det här är ytterligare och bättre bevis för att det finns massor av planeter där ute och förutsättningarna för att finna några som man kan följa upp på närmare håll blir allt bättre, säger Robert Cumming vid rymdobservatoriet i Onsala.
Den metod som ESO:s planetletare använder, radialhastighetsmetoden, står för merparten av de exoplanetupptäckter som gjorts hittills. Planetjägare har framgångsrikt använt metoden för att finna planeter runt stjärnor upp till runt 160 ljusår från jorden.

Bättre chans finna liv

Forskarlaget har studerat 102 noggrant utvalda stjärnor på södra stjärnhimlen. De fann nio superjordar, varav två i den beboeliga zonen hos stjärnorna Gliese 581 och Gliese 667C.
Den andra av tre planeter kring Gliese 667C är fyra gånger tyngre än jorden och det närmaste en tvilling till jorden som forskarna funnit hittills. De bedömer det "nästan säkert" att det finns förutsättningar för flytande vatten på planetens yta.
Vissa av de näraliggande superjordarna väntas passera framför sina stjärnor under sin bana.
– Det gör det möjligt för oss att studera planetens atmosfär och leta efter signaturer av liv, säger Xavier Delfosse som deltagit i studien.
P O Lindström/TT

FAKTA/RÖDA DVÄRGAR

Ljussvaga röda stjärnor, så kallade röda dvärgar, utgör 80 procent av alla stjärnor i Vintergatan.
Jämfört med solen är röda dvärgar ljussvaga och de kallaste stjärnorna av de sju klasser som finns i den enklaste klassificeringen av stjärnor. Men de är väldigt vanliga och lever mycket länge.
Ungefär 40 procent av alla röda dvärgstjärnor har en superjord (en planet med en massa mellan en och tio gånger jordens massa) som kretsar i den beboeliga zon där det kan finnas vatten på planetens yta.
Källa: Europeiska sydobservatoriet (TT)

tisdag 27 mars 2012

Coca-Cola och Pepsi cancerframkallande!

 
 
Coca-Cola och Pepsi cancerframkallande!

E24; 2012-03-09
Coca-Cola och Pepsi som säljs i butiker i Kalifornien har fått nya recept. Detta för att undvika att flaskor och burkar får etiketter som talar om att dryckerna är cancerframkallande.

...
De nya blandningarna innehåller mindre andel färgämne, än de ordinarie recepten. Det är själva färgämnet i den bruna läsken som innehåller substansen 4-metylimidazol som enligt ny kalifornisk lag listas som cancerframkallande, vid ett visst gränsvärde.

Livsmedel som har mer än gränsvärdet tillåter måste märkas med etiketter som varnar för cancer.

Coca-Cola Company säger till Associated Press att det nya receptet kommer att gälla all Coca-Cola som säljs i USA inom kort.

Bolaget försäkrar dock att det inte är några cancerlarm som ligger bakom beslutet att ändra receptet för all läsk, utan att det helt enkelt underlättar tillverkningen i fabrikerna att receptet är detsamma för hela den amerikanska marknaden.

– Det finns inga vetenskapligt belagda risker för folkhälsan med vår läsk som kräver att man har en cancervarning på produkterna, men vi tar det här steget för att slippa få de här etiketterna, säger talespersonen Diana Garza-Clarante till AP.

Branschorganet American Beverage Association medger att substansen i en vetenskaplig studie har visat en högre cancerrisk för möss och råttor, men att det inte finns bevis för att kemikalien påverkar människor.

Den amerikanska motsvarigheten till Livsmedelsverket uppger att en människa måste dricka tusen burkar Coca-Cola eller Pepsi för att få i sig samma mängder 4-metylimidazol, som försöksdjuren i den vetenskapliga studie som ligger till grund för den kaliforniska listningen.

Bolagen Coca-Cola och Pepsi står för 90 procent av försäljningen inom den amerikanska läskmarknaden, enligt American Beverage Association.

En lista över 10 strategier som används dagligen av eliten för att manipulera oss. Baserat på arbete av den amerikanska lingvisten Noam Chomsky.  En lista över 10 strategier som används dagligen av eliten för att manipulera oss. Baserat på arbete av den amerikanska lingvisten Noam Chomsky.

1 - Distraherings strategin
Den viktigaste faktorn för social kontroll är distraherings strategin. Genom översvämning av obetydlig information och kontinuerliga störningar avleder man allmänhetens uppmärksamhet från viktiga frågor och förändringar som beslutas av den politiska och ekonomiska eliten. Distraherings strategin är också viktig för att hålla allmänheten intresserad av grundläggande kunskaper i naturvetenskap, ekonomi, psykologi, neurobiologi och cybernetik. "Håll allmänhetens uppmärksamhet distraherad från verkliga sociala problem. Fängsla dem med frågor utan verklig mening. Håll allmänheten upptagen, upptagen, upptagen, ingen tid att tänka, tillbaka till gården och andra djur. " (Citat ur texten 'Silent weapons for quiet wars'.)

2 - Skapa problem och erbjud lösning
Denna metod kallas också "Problem-Reaktion-Lösning." Ett problem skapas med intention att orsaka en viss reaktion från allmänheten för att sedan vara hjärnan bakom de åtgärder som accepteras. Till exempel: låt våldet utvecklas i städerna, eller arrangera blodiga attacker så att allmänheten accepterar viktiga säkerhetslagstiftningar och politiska agendor på bekostnad av friheten (*upproret i Tottenham). Eller skapa en ekonomisk kris så att tillbakagång av sociala rättigheter och nedmontering av offentliga tjänster accepteras som ett nödvändigt ont (*händer just nu).

3 - Strategi degradering
För att få dem att acceptera degradering tillförs förändringar gradvis år efter år under en längre tid. Det var på detta sätt radikalt nya socioekonomiska förhållanden (nyliberalismen) infördes under 1980-talet och 1990-talet: den minimala staten, privatisering, otrygghet, flexibilitet, massarbetslöshet, löner som inte längre garanterar en anständig inkomst - förändringar som hade orsakat en revolution om de tillämpats på en gång.

4 - Strategin för beviljande
Ett annat sätt att göra ett impopulär beslut acceptabelt är att presentera det som "nödvändigt ont". Få allmänhetens acceptans en längre tid innan förändringen implementeras. Det är lättare att acceptera en framtida uppoffring än en omedelbar. För det första eftersom inga omedelbara ansträngningar krävs. För det andra har allmänheten, de stora massorna, alltid en tendens att naivt förvänta sig att "allt kommer att bli bättre i morgon" och att uppoffringen som krävs kan undvikas. Detta ger allmänheten mer tid att vänja sig vid tanken på förändring och accepterar den motvilligt när det är dags.

5 - Tala till folket som om de vore barn
Den mesta reklamen som riktar sig till allmänheten använder argument, tecken och ton passande för barn eller mentalt funktionshindrade. Ju mer betraktaren ska föras bakom ljuset, desto mer antas en barnlik ton. Varför? "Om du tilltalar en person som om han vore 12 år eller yngre, kommer det med viss sannolikhet ett svar eller en reaktion med den kritiska kapaciteten motsvarande en 12-åring eller yngre.” (Citat ur "Silent weapons for quiet wars".)

6 - Attackera genom känslan
Att utnyttja den känslomässiga aspekten är en klassisk teknik för att orsaka en kortslutning av rationell analys som i sin tur eliminerar individens kritiska förmåga. Dessutom kan användningen av det känslomässiga registret öppna dörren till det omedvetna för att där distribuera idéer, önskningar, rädslor, tvång, eller framkalla beteenden. (*Massvaccinationen mot Svininfluensan bland annat.)

7 - Håll allmänheten okunnig
Se till att allmänheten inte förstår tekniker och metoder för hur de kontrolleras och förslavas. "Kvaliteten i utbildningen som ges till de lägre sociala klasserna ska vara så dålig och medioker som möjligt så att kunskapen hos den övre samhällsklassen är och förblir ouppnåelig.” (Citat ur "Silent weapons for quiet wars.")

8 - Uppmuntra medelmåtta
Få allmänheten att tro att det är fashionabelt att vara dum, vulgär och obildad.

9 - Stimulera automatisk egen skuld
Få individen att tro att han ensam bär skulden för sin egen olycka på grund av brister i hans intelligens, hans förmågor, eller hans ansträngningar. I stället för uppror mot det ekonomiska systemet, känner sig individen hjälplös och skuldsätter sig själv. Detta leder till ett depressivt tillstånd där en av effekterna är hämmad handlingskraft. Och utan handling - ingen revolution!

10 - Vet bättre än individen själv
Under de senaste 50 åren har snabba framsteg gjorts inom vetenskapen. Framsteg som genererat växande klyftor mellan den offentliga kunskapen och den som ägs och används av den härskande eliten. Tack vare biologi, neurobiologi och tillämpad psykologi, har "systemet" haft en avancerad kunskap om människan både fysiskt och psykiskt. Systemet känner den vanliga människan bättre än han känner sig själv. Detta innebär att i de flesta fall har kontrollsystemet en högre och större makt över individen än individen själv.

*översättarens noteringar
Sluta gi

måndag 26 mars 2012

Efter tio - Är mjölken verkligen nyttigt?Efter tio - Är mjölken verkligen nyttigt?

Forskarna ser samband mellan mjölk och prostatacancer. Zarah Öberg har Chrons sjukdom och blev trött och urlakad av att dricka mjölk.


: Opastöriserad mjölk är nyttig, inte pastöriserad mjök, den drar kalk ur vårat systen, därav kalbrist i Sverige. Men som sagt var socialstyrelsen säger ju att man ska dricka pastöriserad mjölk, 4-6 dagar...I wonder why???!!!

 kalkbrist beror på magnesium brist - har man ej tiillräckligt magnesium i musklerna läcker kalken ut i dem från benen..

http://www.ekobutiken.se/naring/thorne-research/magnesium-kalium/


Korngräs ersätter mjölken! Näringsmässigt innehåller korngräs 11 gånger mer kalcium och 30 gånger mer B1-vitamin än komjölk, 5 gånger mer järn än spenat, 7 gånger mer C-vitamin än apelsiner och 25 gånger mer kalium än bananer. Det innehåller också betydande mängder B12-vitamin vilket är viktigt att få i sig vid en vegetarisk kost, och det är också rikt på klorofyll som är välkänt för sin förmåga att rena blodet och stimulera läkning.
 

Strange Sounds 2012 Earth Groanings Weird Noises


Strange Sounds 2012 Earth Groanings Weird Noises

http://www.youtube.com/watch?v=MKQ2AO-cvSI&feature=related

FOX News: UFO Sightings on the Rise in 2012
FOX News: UFO Sightings on the Rise in 2012

söndag 25 mars 2012

Jupiter and Venus ..Jupiter and Venus ..

Now we have started to see two bright lights in the sky that looks like two big stars .. Media say this is Venus and Jupiter that we see .. I'm a bit skeptical of the media write and i dont belivie in it .. The first thing I think is: What are we looking at in the sky? and can we trust what the media says?

/ Meddie
lördag 24 mars 2012

Delar med mig detta från facebook där jag ladde upp denna artikel om barn som får läkemedel som INTE är godkända i sverige. Jag ladde upp det i en vaccinations grupp jag är med i. En blivande läkare gav oss svar på tal! Läs och sprid vidare sanningen!

Delar med mig detta från facebook där jag ladde upp denna artikel om barn som får läkemedel som INTE är godkända i sverige. Jag ladde upp det i en vaccinations grupp jag är med i. En blivande läkare gav oss svar på tal! Läs och sprid vidare sanningen!http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=83&grupp=10974&artikel=5021840

sverigesradio.se
Barn får läkemedel som inte är godkända Nästan hälften av de läkemedel som används på barnsjukhusen i landet är inte godkända för barn. Det visar en n...
1 · · ·
 • Katarina Olli gillar detta.
  • Umm Mosa Johan Åstebro (läkaren) Ställer ni upp med era ungar som försökskaniner kan vi lätt åtgärda den saken.
   Enda anledningen till att det finns få barngodkända läkemedel är att det ansetts oetiskt att forska med barn som försöksgrupp.
   Det är tack och lov på väg att ändras.
   den 19 mars kl. 20:25 · Gilla.
   för 15 minuter sedan ·
  • Umm Mosa Marie Liljegren Smaklöst: Ställer ni upp med era ungar som försökskaniner kan vi lätt åtgärda den saken.
   MEN EN FRÖJD FÖR EN BLIVANDE LÄKARE???
   för 14 minuter sedan ·
  • Umm Mosa Johan Åstebro Det är ni föräldrar som efterfrågar säker medicin till era barn.
   Vill ni ha medicin godkänd för barn, krävs det att de testas på barn.
   för 13 minuter sedan ·
  • Umm Mosa Marie Liljegren Lös den ekvationen då om du kan Johan! Får man dra ihop ett gäng bebisar/barn bara så där och göra en vetenskaplig undersökning i Sverige? Vilka föräldrar kan anses kloka att göra sina barn till försökskaniner?
   den 19 mars kl. 21:46 · Sluta gilla · 1
   för 13 minuter sedan ·
  • Umm Mosa Johan Åstebro Det är just det problemet jag vill påpeka; dubbelmoralen hos er föräldrar.
   Ni vill ha läkemedel som är anpassade till barn, men ni vill inte ställa upp med barn för att utveckla dem. Oavsett patientgrupp sätter man såklart försökspersonernas säkerhet främst när man gör experiment på dem.
   för 13 minuter sedan ·
  • Umm Mosa Lena Leusch Johan har ju tidigare meddelat oss att han är för människooffer för att testa mediciner, i detta fall vacciner. Vaccinerna och alla läkemedel är ju ett ständigt pågående experiment som en representant för ett läkemedelsbolag konstaterade i Vetenskapens värld för en tid sedan - ett experiment som årligen skadar och dödar mängder av människor.
   onsdag kl. 19:46 · Sluta gilla · 2
   för 12 minuter sedan ·
  • Umm Mosa Johan Åstebro Med det faktumet åter konstaterat, ville du bidra till diskussionen på något vis, Lena?
   onsdag kl. 19:52 · Gilla
   för 12 minuter sedan ·
  • Umm Mosa
   Lena Leusch Då finns ingen anledning att dra in just barn till föräldrar som vill ha säkerhet, du kan väl utföra experimenten på vem som helst, lyckligt ovetande ...

   Ja det är ju irrelevant på sitt sätt eftersom alla läkemedelsindustrins p...reparat är mer eller mindre skadliga och ingår i detta ständigt pågående experiment. Så problemet är ju i grunden inte att barnen får icke godkända "läke"medel utan att de får skadliga ämnen i sig och man påstår att de är läkande och bra.
   onsdag kl. 19:57 · Gilla · 1
   Visa mer
   för 11 minuter sedan ·
  • Umm Mosa
   Johan Åstebro Eftersom du demonstrerat din läskunnighet är du säkert kapabel att sätta konceptet "ständigt pågående experiment" i sitt sammanhang, vilket förklarats i samma tråd du citerar från.
   Dvs, alla läkemedel ute på marknaden följs u...pp kontinuerligt i sk. Fas IV-studier för att fånga upp sällsynta bieffekter man inte kunnat hitta annat än i väldigt stora försöksgrupper. Det är med andra ord inte så mycket experiment som kvalitetskontroll.
   Om ett preparat hjälper 9999 av 10 000 patienter men skadar den sista, är preparatet då hjälpsamt eller skadligt?
   onsdag kl. 20:02 · Gilla
   Visa mer
   för 11 minuter sedan ·
  • Umm Mosa Lena Leusch Den personen jag citerade höll inte med dig och det är det många som inte gör ... Du nämner väldigt höga siffror här, det är väl ganska sällan man gör medvetna kontroller av 10000 patienter? Biverkningarna blundar man ju för också ...
   onsdag kl. 20:11 · Gilla
   för 11 minuter sedan ·
  • Umm Mosa Marie Liljegren Får jag fråga VILKA medeciner man skall utprova härnest om, man fick?? Är det för hjärta, mage jaa vilken problemgrupp pratar vi om? Vilka diagnoser eller sjukdomar vill du finna ut nya medeciner för?? Vilka kan du nämna som nu finns och som barn får och som är skadliga? Tror du tex att barn med ADHD mår bäst av Ritalina (eller vad det heter)?
   onsdag kl. 20:17 · Gilla
   för 11 minuter sedan ·
  • Umm Mosa
   Johan Åstebro Lena: Du nämnde mitt namn & återgav min ståndpunkt i frågan (människooffer), det är att citera mig.
   Återigen "det stora experimentet" som du refererar till utgörs av att följa upp preparat på marknaden & deras bieffekter.
   De...t är denna uppföljning som läkemedelsrepresentanten i Vetenskapens Värld syftar på.
   Biverkningarna blundar man inte alls för, tvärtom är det just dessa som studeras i Fas IV. De "väldigt höga siffrorna" kommer man upp i tack vare att det är patienter i vården, snarare än specifika försökspersoner som datan hämtas från.
   Det man mäter i Fas IV är just väldigt sällsynta bieffekter (en på 10 000), oförutsedda reaktioner man inte kunnat se när man gjort mindre men betydligt mer övervakade experiment.
   onsdag kl. 20:22 · Gilla
   Visa mer
   för 11 minuter sedan ·
  • Umm Mosa Johan Åstebro http://en.wikipedia.org/wiki/Phases_of_clinical_research#Phase_IV
   onsdag kl. 20:26 · Gilla
   en.wikipedia.org
   Phase IV trial is also known as Postmarketing surveillance Trial. Phase IV trial...s involve the safety surveillance (pharmacovigilance) and ongoing technical support of a drug after it receives permission to be sold. Phase IV studies may be required by regulatory authorities or may be undertaken by th...Visa mer
   för 10 minuter sedan · ·
  • Umm Mosa Lena Leusch Artikeln om att biverkningar inte rapporteras har du fått tidigare, men detta lär du ju redan veta.
   onsdag kl. 20:27 · Gilla
   för 10 minuter sedan ·
  • Umm Mosa Johan Åstebro Och i den efterföljadne diskussionen kriing underrapporterade biverkningar kom vi fram till att allvarliga & farliga bieffekter rapportertas, medan redan kända & triviala bieffekter (huvudvärk, yrsel) inte rapporteras i lika hög grad.
   onsdag kl. 20:29 · Gilla
   för 10 minuter sedan ·
  • Umm Mosa Johan Åstebro Du har säkert uppmärksammat den flitiga rapporteringen av den allvarliga bieffketen narkolepsi från Pandemrix, t.ex.
   onsdag kl. 20:30 · Gilla
   för 10 minuter sedan ·
  • Umm Mosa Lena Leusch Ja narkolepsin och Pandemrix, inte alla biverkningar av alla vaccin för de förnekas oftast.
   onsdag kl. 20:31 · Gilla
   för 9 minuter sedan ·
  • Umm Mosa
   Johan Åstebro "Då finns ingen anledning att dra in just barn till föräldrar som vill ha säkerhet, du kan väl utföra experimenten på vem som helst, lyckligt ovetande."

   Nej, man kan inte utföra experiment på vem som helst & använda dessa res...ultat för alla andra.
   Annars hade vi aldrig behövt testa mediciner på annat än djur.
   Om vi vill ha svar på exakt hur barn tål ett specifikt läkemedel (föräldrar vill ha barnsäkra lkm) krävs det barn i försöksgruppen.
   Det kräver såklart extra försiktighet & de substanser man testar på barn har redan testats dels på djur, dels på vuxna friska & förmodligen även vuxna sjuka.
   onsdag kl. 20:45 · Gilla
   Visa mer
   för 9 minuter sedan ·
  • Umm Mosa Lena Leusch Experimentet är som sagt ständigt pågående, så länge människor använder dessa preparat...
   onsdag kl. 20:53 · Gilla
   för 9 minuter sedan ·
  • Umm Mosa Johan Åstebro Och tur är väl det. Så länge experimentet pågår kommer preparaten kunna förbättras & bli säkrare.
   onsdag kl. 21:53 · Gilla
   för 9 minuter sedan ·
  • Umm Mosa Lena Leusch Uppenbarligen inte ... eftersom folk dör som flugor varje år.
   onsdag kl. 22:05 · Gilla
   för 8 minuter sedan ·
  • Umm Mosa Johan Åstebro Allt levande dör, ca 250 000 individer varje dygn, globalt.
   I den civiliserade världen har vi möjlighet att förlänga livet genom att knapra mediciner. Om man sett att medellivslängden hade sjunkit p.g.a. medicin hade man såklart sedan länge slutat med sådant. Men nu ökar den, tack vare vård.
   onsdag kl. 22:08 · Gilla
   för 8 minuter sedan ·
  • Umm Mosa
   Lena Leusch Läkemedel skadar och dödar enorma mängder människor, det har ju inget med att de som dör en naturlig död att göra så jag förstår inte var du vill komma.

   Förlänga livet, nja förstöra kroppen och försöka dämpa symtom tills vi ko...llapsar helt. Förlänga livet finns det mycket som gör, det som är naturligt för oss men som vi kommit långt ifrån idag - läkemedelsindustrin är en av de stora aktörerna som verkat och verkar kraftigt för detta.
   onsdag kl. 23:19 · Gilla · 1
   Visa mer
   för 8 minuter sedan ·
  • Umm Mosa Johan Åstebro Läkemedel hjälper & räddar även enorma mängder individer.
   Det hjälper om man räknar både vinst & förlust innan man dömer ut något.
   I övrigt ser jag med glädje fram emot den dagen mjuka alternativmedicinska metoder visar sig lika effektiva i sin behandling av människor.
   onsdag kl. 23:23 · Gilla
   för 8 minuter sedan ·
  • Umm Mosa Anna Flower Vidrigt och bedrövligt
   Igår kl. 00:32 · Gilla
   för 7 minuter sedan ·
  • Umm Mosa Lena Leusch Om man ställer skadorna mot nyttan och att den nyttan skulle kunna göras med ofarliga medel ... "läke"medel är möjligen bra vid akuta skador, narkos och kraftig smärtlindring etc.
   Igår kl. 08:00 · Gilla
   för 7 minuter sedan ·
  • Umm Mosa
   Johan Åstebro Dessvärre har dessa ofarliga medel inte visat sig verksamma nog att vinna gehör.
   Du skyller på penningstinna företag för detta, trots att t.ex. stat, landsting & patienter inget hellre vill än att ha riskfria & i princip grat...is medicin. Det är en logik som inte håller, eftersom staten mycket väl kan bekosta utveckling & godkännande av dessa preparat som läkemedel, om dessa bara hade framstått som lovande.
   Det forskas på betydligt fler fronter än i läkemedelsföretagens egna labb. Karolinska institutet har t.ex. en forskningsenhet som ägnar sig att titta på alternativ- och komplementärmedicin.

   http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=24298&l=sv
   för 23 timmar sedan · Gilla
   Visa mer
   för 7 minuter sedan · ·
  • Umm Mosa
   Lena Leusch Blahablaha, jag har träffat forskare från Karolinska (samt andra) och de är hemskt frustrerade över att vara så bundna ... och allt styrs genom alla skit, känner undersköterskor som också berättar om hur läkemedelsindustrin bjud...er dem på fina middagar mm för att sälja in sina preparat.

   Allt köpt dravel du publicerar är ju värdelöst när så många läkare och forskare själva går emot detta, även alla whistleblowers, samt flera avslöjanden om hur det går till när man köper läkare. Misstänker att du har full koll på om de ger sig på sina objekt redan under läkarstudietiden.
   för 23 timmar sedan · Sluta gilla · 2
   Visa mer
   för 6 minuter sedan ·
  • Umm Mosa Lena Leusch Haha alla skit, alla skikt ;)
   för 6 minuter sedan ·
  • Umm Mosa
   it Stridsberg Jag vill bara säga att läkarna har inte varit flitiga med att rapportera in biverkningar när det gäller Pandemrix. Många föräldrar till narkolepsidrabbade barn har fått kämpa för att få vidareutredningar samt diagnos. En del ä...r inte färdigutredda än. När det gäller andra svåra allergiska samt neurologiska reaktioner har läkarna stått maktlösa/handfallna,bara av ett fåtal av alla som drabbats har läkarna skickat in biverkningsrapport. När det gäller läkemedel till barn så testas det i många andra länder i det fördolda. Kan tala om att Pandemrix testades på 8 spädbarn i Norge.
   för 22 timmar sedan · Gilla
   Visa mer
   för 6 minuter sedan ·
  • Umm Mosa Berit Stridsberg http://www.vg.no/helse/svineinfluensa/artikkel.php?artid=10069617
   för 22 timmar sedan · Gilla · 1
   www.vg.no
   ‎(VG Nett) Åtte norske babyer var de første og eneste spedbarna i verden som ble... vaksinert mot svineinfluensa. Målet var å finne ut om vaksinen var trygg for så små barn.Visa mer
   för 6 minuter sedan · ·
  • Umm Mosa Johan Åstebro Med tanke på hur sällsynta bieffekterna är (5 miljoner doser i Sverige, ett hundratal narkolepsifall) antar jag att dessa spädbarn klarat sig galant.
   Förstå att vaccinet mot svinifluensan var ett hastverk som togs fram i panik i tron om att sjukdomen var farlig. Därför tummade man på säkerheten kring vaccineringen.
   Vilken människa eller organisation som helst tar risker när de drabbas av panik.
   för 5 minuter sedan ·
  • Umm Mosa Berit Stridsberg Det är just det som är så hemskt att ett beslut hastades fram,och det är det som gjort att många tappat förtroendet för myndigheternas beslut/kompetens i denna fråga.
   för 22 timmar sedan · Gilla
   för 5 minuter sedan ·
  • Umm Mosa Johan Åstebro Alternativet var att riskera att drabbas av en mycket svår sjukdom.
   Spanska sjukan, asiaten & Hong Kong-influensan har varit väldigt farliga typer av influensa. Dessa har lett till tiotals miljoner döda människor under 1900-talet. En upprepning av något sådant vill man till varje pris undvika, även om man senare upptäckt att i 2009 års fall var rädslan obefogad.
   för 22 timmar sedan · Gilla
   för 5 minuter sedan ·