torsdag 29 mars 2012

Forskare: Beboeliga planeter nära jorden


~Researcher: habitable planets close to Earth~
There are tens of billions of potentially habitable planets orbiting faint red stars in the Milky Way. And hundreds of these super-Earths are in the habitable zone around stars close to Earth's vicinity, according to scientists at the European Southern Observatory (ESO).

They have with the help of spectrograph Harps made the first estimate of the number of smaller planets around red dwarf stars, which are the most common type of stars in the Milky Way. They are faint and cold, but live long.

The researchers' analysis shows that approximately 40 percent of all red dwarfs have super Earths - rocky planets with a mass of between one and ten times the earth - these are in the habitable zone where there may be liquid water on the planet's surface.
Because red dwarfs are so common, and there are roughly 160 billion in the Milky Way, it means that there are astonishing tens of millions of super-Earths just in our galaxy, claims ESO scientists.

~Super Earths in our neighbourhood~
Scientists believe that there are about a hundred potentially habitable super-Earths around stars in our vicinity, this within 30 light years from Earth.

- This is additional and even better evidence that there are lots of planets out there which are placed close enough to do further research on, says Robert Cumming at the Onsala Space Observatory.

The method ESO planet finders use, radial velocity method, accounts for most of the exo planet discoveries made so far. Planet hunters have successfully used the method for finding planets around stars up to about 160 light years from Earth.

~Better chance of finding life~
The research team studied 102 carefully selected stars in the southern skies. They found nine super-Earths, two in the habitable zone of the stars Gliese 581 and Gliese 667C.

The second of three planets around Gliese 667C is four times heavier than Earth and is nearly a twin to the Earth that scientists have found so far. They consider it "almost certain" that there are conditions for liquid water on the planet's surface.
Some of the nearby super-Earths are expected to pass in front of their stars during their orbits.

- It allows us to study the planet's atmosphere and search for signatures of life, says Xavier Delfosse who participated in the study.
P O Lindstrom / TT

~FACTS / red dwarfs~
Light Faint red stars, called red dwarfs, consist of up to 80 percent of all stars in the Milky Way.

Compared to the sun are red dwarfs, faint stars, and the coldest of the seven classes in the simplest classification of stars. But they are very common and live very long.

Approximately 40 percent of all red dwarf stars have a super-Earth (a planet with a mass of between one and ten times Earth's mass) orbiting in the habitable zone where there may be water on the planet's surface.
 


Forskare: Beboeliga planeter nära jorden

Tiotals miljarder potentiellt beboeliga planeter kretsar kring ljussvaga röda stjärnor i Vintergatan. Och hundra sådana superjordar finns i den beboeliga zonen kring stjärnor i jordens närhet, enligt forskare vid Europeiska sydobservatoriet (ESO).
De har med hjälp av spektrografen Harps gjort den första uppskattningen av antalet mindre planeter kring röda dvärgstjärnor, den vanligaste typen av stjärnor i Vintergatan. De är ljussvaga och kalla men lever länge.
Forskarnas analyser visar att ungefär 40 procent av alla röda dvärgar har superjordar – steniga planeter med en massa mellan en och tio gånger jordens – i den beboeliga zon där det kan finnas flytande vatten på planetens yta.
Eftersom röda dvärgar är så vanliga, det finns ungefär 160 miljarder i Vintergatan, betyder det att det finns häpnadsväckande tiotals miljoner superjordar bara i vår galax, konstaterar ESO-forskarna.

Superjordar i vår närhet

Forskarna tror att det finns hundra potentiellt beboeliga superjordar kring stjärnor i vår närhet, inom 30 ljusår från jorden.
– Det här är ytterligare och bättre bevis för att det finns massor av planeter där ute och förutsättningarna för att finna några som man kan följa upp på närmare håll blir allt bättre, säger Robert Cumming vid rymdobservatoriet i Onsala.
Den metod som ESO:s planetletare använder, radialhastighetsmetoden, står för merparten av de exoplanetupptäckter som gjorts hittills. Planetjägare har framgångsrikt använt metoden för att finna planeter runt stjärnor upp till runt 160 ljusår från jorden.

Bättre chans finna liv

Forskarlaget har studerat 102 noggrant utvalda stjärnor på södra stjärnhimlen. De fann nio superjordar, varav två i den beboeliga zonen hos stjärnorna Gliese 581 och Gliese 667C.
Den andra av tre planeter kring Gliese 667C är fyra gånger tyngre än jorden och det närmaste en tvilling till jorden som forskarna funnit hittills. De bedömer det "nästan säkert" att det finns förutsättningar för flytande vatten på planetens yta.
Vissa av de näraliggande superjordarna väntas passera framför sina stjärnor under sin bana.
– Det gör det möjligt för oss att studera planetens atmosfär och leta efter signaturer av liv, säger Xavier Delfosse som deltagit i studien.
P O Lindström/TT

FAKTA/RÖDA DVÄRGAR

Ljussvaga röda stjärnor, så kallade röda dvärgar, utgör 80 procent av alla stjärnor i Vintergatan.
Jämfört med solen är röda dvärgar ljussvaga och de kallaste stjärnorna av de sju klasser som finns i den enklaste klassificeringen av stjärnor. Men de är väldigt vanliga och lever mycket länge.
Ungefär 40 procent av alla röda dvärgstjärnor har en superjord (en planet med en massa mellan en och tio gånger jordens massa) som kretsar i den beboeliga zon där det kan finnas vatten på planetens yta.
Källa: Europeiska sydobservatoriet (TT)

Inga kommentarer: