onsdag 29 februari 2012

Litel facts around what islam sayes about "Ailiens"Det finns tre typer av Jinn.

One of them are "flying", so it could be UFO. En av dem är "flygande", så det kan vara UFO.

Allah know best. Allah vet bäst

I Koranen säger Allah Subhana Wa'Tala oss ...

"And (He has created) horses, mules, and donkeys, for you to ride and use for show; and He has created (other) things of which ye have no knowledge ." "Och (Han har skapat) hästar, mulor och åsnor, för dig att rida och använda för show,. Och han har skapat (andra) saker som ni inte har någon kunskap"

(16:8) (16:8)

So "Aliens" could very well exist... Så "Aliens" kan mycket väl finnas ...
the Quran does allude to life in outer space, thus: "And among His signs is the creation of the heavens and the living creatures He has scattered through them." Koranen gör hänvisar till liv i yttre rymden, så här: "Och bland Hans tecken är skapelsen av himlarna och de levande varelserna Han har utspridda genom dem." (42.29) And: "The seven heavens and the earth, and beings therein, declare his glory." (42,29) Och: "De sju himlarna och jorden, och varelser där, förklarar hans härlighet." (17:44) (17:44)

Alien Life According to the Quran

Fatwa - Do aliens exist

Inga kommentarer: